اوکراینیویرایش

اسمویرایش

  1. آب

بلغاریویرایش

اسمویرایش

  1. آب

روسیویرایش

آوایشویرایش

[vʌ'da]

اسمویرایش

вода مونث (vodá)

  1. آب

صرف اسمویرایش


صربیویرایش

اسمویرایش

  1. آب

مقدونیویرایش

اسمویرایش

  1. آب