فارسیویرایش

ریشه شناسیویرایش

  • کاسی

آوایشویرایش

  • [آگ/اوم]

اسمویرایش

آگوم

  1. نام دومین پادشاه کاسی پس از گانداش به سال ۱۷۲۵ تا ۱۷۰۴پیش از میلاد.
    آگوم را ممکن است آقوم نیز تعبیر نمود که آق همراه با پسوند اکدی اوم است.

منابعویرایش

––––