فارسی ویرایش

ریشه‌شناسی ویرایش

  اسم ویرایش

باز

 1. دارای وضع و حالتی (در، پنجره و مانند آنها) که بتوان از طریق آن به درون جایی داخل شد یا چیزی یا کسی را داخل یا خارج کرد، گشوده. مقابل بسته.

زبان دیگر ویرایش

ریشه لغت ویرایش

 • پهلوی

  اسم ویرایش

 1. واحد طول که دو نوع است: از سرِ انگشتان تا آرنج.
 2. فاصله دو دست موقعی که از طرفین گشوده شود.
 3. اپاچ؛ پسوندی که به آخر برخی واژه‌ها افزوده می‌شود و معنای «تا این زمان» را می‌دهد مانند: از دیرباز.
 4. بر سر افعال درآید به معنی دوباره، از نو: بازگشتن، بازیافتن.
 5. پرنده‌ای شکاری با چنگال‌های قوی و منقاری کوتاه و محکم.

ریشه شناسی۲ ویرایش

  حرف اضافه ویرایش

 1. به سوی، به طرف.

ریشه شناسی۳ ویرایش

  صفت ویرایش

 1. گشاد، گشوده.

زبان دیگر ویرایش

ریشه لغت ویرایش

 • فرانسوی

  اسم ویرایش

 1. اجسامی جامد و سفیدرنگ و بسیار نمگیر که در آب بسیار حل می‌شوند و در اثر گرما خیلی زود گداخته می‌گردند.

––––

برگردان‌ها ویرایش

منابع ویرایش

 • فرهنگ لغت معین
 • فرهنگ بزرگ سخن