(یِ تَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر لازمویرایش

  1. لازم بودن، ضرورت داشتن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

فعلویرایش

  1. بایستن

آوایشویرایش

[bāyestan]

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی: must ،have to ،should ایتالیایی: dovere

ایتالیایی

فعلویرایش

dovere

انگلیسی
necessitate