انگلیسیویرایش

فعلویرایش

  1. must
  2. بایستن

آوایشویرایش

[mʌst]