(جَ یا جِ گَ)

فارسیویرایش

جِگَرْ :(jegar) در گویش گنابادی یعنی قلب ، شجاعت ، جرئت ، خوشگل ، خوش بر و رو ، خوش اندام

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

کبد، یکی از اعضای داخلی بدن انسان و حیوان به رنگ سرخ تیره که نقش مهمی در سیستم گوارشی بدن دارد. ؛ ~به دندان گرفتن (کن.)

تحمل کردن، شکیبایی کردن. ؛ ~ ِ کسی آتش گرفتن (کن.)

  1. الف - احساس تشنگی شدید کردن. ب - احساس دلسوزی یا ناراحتی شدید کردن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

تشنه (~. تِ نِ)

صفت مرکبویرایش

  1. بسیار مشتا

قیدویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

fegato

انگلیسی
liver