فارسیویرایش

دوْنَ :(dona) در گویش گنابادی یعنی دانه ، هسته

قیدویرایش

  1. پایین، فرود.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

صفتویرایش

  1. فرومایه، پست.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
sordid