فارسی

ویرایش

ریشه لغت

ویرایش
  • پهلوی

آوایش

ویرایش
  • /سیزدهَ/

  اسم مرکب

ویرایش

سیزده

  1. (سیزده): عدد اصلی معادل دوازده باضافه یک، (۱۳).
  2. عدد صحیح بزرگتر از دوازده و کمتر از چهارده.
  1. سیزده بدر روز سیزدهم فروردین ماه که می‌گویند نحس است و باید به دشت و صحرا رفت و نحسی آن را بدر کرد.

––––

برگردان‌ها

ویرایش

منابع

ویرایش
  • فرهنگ لغت معین
  • فرهنگ بزرگ سخن