فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

ضمیرویرایش

  1. ضمیر شخصی n متصل سوم شخص مفرد

استعارهویرایش

  1. به صورت مفعولی: «دادش».
  2. به صورت فاعلی: «گفتش».
  3. به صورت اضافی: «خانه اش».

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

ریشه‌شناسیویرایش

پسوندویرایش

  1. این نشانه به بن مضارع می‌پیوندد و معنای اسم مصدر می‌دهد: آفرینش، پرورش، آموزش.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین
  1. حرف شانزدهم از الفبای فارسی برابر با عدد ۳۰۰ در حساب ابجد.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین