(طِ یا طَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

ریسمان، رسن، رشتة کلفت. ؛ با ~ (پوسیدة)

  1. کسی توی چاه رفتن کنایه از: فریب کسی را خوردن و به اعتماد او دست به کاری زدن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(طَ نّ)

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

مسافتی از زمین که معادل ۸۰۹/۰ جریب

استعارهویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

corda

انگلیسی
tow