عَرْ :(ar) در گویش گنابادی یعنی نعره ، بالا بردن صدا ، فریاد ، جیغ