(عَ مَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. نوعی قایق که از تنة درخت و ریسمان می‌ساختند.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(عَ مْ دْ)

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر لازمویرایش

  1. انجام دادن کاری با نیت و قصد.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
premeditation