(فِ کَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. جِ فکرت.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(فِ کْ)

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. اندیشه ؛

جمعویرایش

  1. افکار.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین


عربیویرایش

آوایشویرایش

  1. فِ

اسمویرایش

اندیشه. گمان. تأمل

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

mente

اسمویرایش

pensiero

انگلیسی
thought