فارسیویرایش

فعلویرایش

  1. لغو کردن

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

فعلویرایش

abolire