فارسیویرایش

حرفویرایش

  1. بیست و هشتمین حرف از الفبای فارسی برابر با عدد ۴۰ در حساب ابجد.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

مُ :(mo) در گویش گنابادی یعنی من (I)