(مُ حَ صَّ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

(اِمف.) حاصل کرده شده. معنی (معنای)

  1. محصل: معنی مفید فایده، نتیجة کلام، ماحصل.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(مُ حَ صِّ)

  1. تحصیل کننده و گردآورنده.
  2. دانش آموز، دانشجو.
  3. مأمور وصول خراج و مالیات

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

عربیویرایش

(اِ