(مُ تَ عَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

(اِمف.)

  1. ضعیف شمرده شده، سست وناتوان، تنگدست، بی - بضاعت، فقیر.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین