(مَ لَ کِ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

 1. ملکة

اسمویرایش

 1. سرعت ادراک و دریافت ذهن.

جمعویرایش

 1. ملکات.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

(~.)

ریشه‌شناسیویرایش

 1. ملکة
 1. زن پادشاه، شهبانو.
 2. زنی که پادشاه باشد.
 3. زنی که نمونة بارز یک خصوصیت ظاهری یا باطنی است: ملکه عصمت، ملکه زیبایی و مانند آن.
 4. جنس مادة بالغ و بارور در جامعة حشره‌های اجتماعی (زنبور عسل، موریانه، مورچه)
 5. که کار تخمگذاری را انجام می‌دهد.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

 1. ملکه

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

regina

انگلیسی
rial