(نُ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

 1. نازکی، نرمی.
 2. نیکویی، خوبی ؛ م
 1. چهارپا، مانند شتر و گوسفند.

جمعویرایش

 1. انعام.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

(نِ عَ)

ریشه‌شناسیویرایش

 1. جِ نعمت ؛ نعمت‌ها.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

(~.)

ریشه‌شناسیویرایش

حرفویرایش

 1. آری، بلی.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

قیدویرایش

 1. بؤس. ؛ ~ و بؤس نیکویی و بدی.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

(نَ عَ)

ریشه‌شناسیویرایش