فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

چیز واژه است فارسی که می تواند به شمار همه واژه ها معنی داشته باشد. چیز در معنی اصلی معادل that , thing در انگلیسی است ولی بسی معانی دیگر که می رساند و توان گفت به بیشتر چیزها اطلاق می شود. به نوعی نکره ترین کلمه پارسی و معادل عربی آن شیء است. هرگاه بخواهند بخاطر نزاکت از نام پدیده ای بپرهیزند "چیز" کار گیرند که در این حالت معادل عربی آن "هن" است.

  1. شی ء.
  2. خواسته، دارایی. ؛~ خور کردن کسی مخفیانه دارو یا خوارکی را که خاصیت جادویی داشته باشد به کسی خوراندن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین


برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

roba

cosa

اسمویرایش

oggetto

انگلیسی
widget