فارسی ویرایش

حوزه: [زیست‏شناسی- علوم جانوری]

  1. جانوری که از جانوران دیگر تغذیه می‏کند.

منابع ویرایش

«گوشت‌خوار» هم‌ارزِ «carnivore, carnivorous, carnivorous animal, sarcophagous, creophagous»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی و زیر نظر حسن حبیبی، دفتر چهارم، فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شابک ‎۹۶۴-۷۵۳۱-۵۹-۱