چینیویرایش

اسمویرایش

(shuǐ)

  1. آب

ژاپنیویرایش

اسمویرایش

(mizu)

  1. آب