انگلیسی ویرایش

اسم ویرایش

American (جمع Americans)