آلمانیویرایش

اسمویرایش

Bank مونث (جمع Banken)

  1. بانک