آلمانیویرایش

اسمویرایش

Buchstabe خطای لوآ در پودمان:links/templates در خط 49: The parameter "1" is required.. (جمع Buchstaben)

  1. حرف (الفبا)