انگلیسی‌ویرایش

عشق

صفتویرایش

  1. اهل انگلستان
  2. مربوط به انگلستان