فارسیویرایش

ریشه شناسیویرایش

  • انگلیسی

آوایشویرایش

  • [ان/گَل/اِیس]

جای نامویرایش

انگلیس

  1. ممکن است به صورت انگلیش مسموع شود اما شکل درست و باستانی این اصطلاح آنگلیز باید باشد.

––––

برگردان‌هاویرایش