فارسی ویرایش

ریشه شناسی ویرایش

  • انگلیسی

آوایش ویرایش

  • [ان/گَل/اِیس]

جای نام ویرایش

انگلیس

  1. ممکن است به صورت انگلیش مسموع شود اما شکل درست و باستانی این اصطلاح آنگلیز باید باشد.

––––

برگردان‌ها ویرایش