انگلیسیویرایش

حرفویرایش

q حرف کوچک (حرف بزرگ :Q)

  1. هفدهمین حرف الفبای انگلیسی.