انگلیسیویرایش

حرف بزرگ (حرف کوچک :g)

  1. هفتمین حرف الفبای انگلیسی.

ترجمه هاویرایش