انگلیسیویرایش

صفتویرایش

Italian (تفضیلی more Italian، عالی most Italian)

  1. ایتالیایی