انگلیسی ویرایش

حرف ویرایش

Q حرف بزرگ (حرف کوچک :q

  1. هفدهمین حرف الفبای انگلیسی.