انگلیسیویرایش

حرفویرایش

Q حرف بزرگ (حرف کوچک :q

  1. هفدهمین حرف الفبای انگلیسی.