انگلیسیویرایش

صفتویرایش

Russian (تفضیلی more Russian، عالی most Russian)

  1. روسی

آوایشویرایش

[rʌʃn]