آلمانیویرایش

اسمویرایش

Wasser خنثی (جمع Wasser)

  1. آب