انگليسیویرایش

ا====انگليسی====

  1. 1.بیشتر-بالاتر-متجاوزاز
  2. 2.ارشد -مافوق

3.(معمولاًبا the)

  1. در بالا-فوق الذکر