ایتالیاییویرایش

اسمویرایش

acqua مونث (جمع acque)

  1. آب

کرسیویرایش

اسمویرایش

  1. آب