ایتالیایی ویرایش

اسم ویرایش

aeroporto m

  1. فرودگاه