ایتالیاییویرایش

اسمویرایش

albero مذکر (جمع alberi)

  1. درخت