ایتالیاییویرایش

اسمویرایش

arco مذکر (جمع archi)

  1. کمان