ایتالیاییویرایش

صفتویرایش

bianco خطای لوآ در پودمان:links/templates در خط 49: The parameter "1" is required.. (مونث bianca, جمع مذکر bianchi، جمع مونث bianche)

  1. سفید