کردیویرایش

  1. برادر

کرمانجیویرایش

اسمویرایش

bira

  1. برادر