انگلیسیویرایش

اسمویرایش

blood (جمع blood یا bloods یا -)

  1. خون