انگلیسیویرایش

اسمویرایش

book (جمع books)

  1. کتاب

فعلویرایش

book (سوم شخص مفرد از حال ساده books, حال استمراری booking, گذشته ساده و اسم مفعولی booked)

  1. رزرو کردن