انگلیسیویرایش

اسمویرایش

  1. اتوبوس

(علوم رایانه) گذرگاه

برگردان‌هاویرایش