لهستانیویرایش

اسمویرایش

córka مونث

  1. دختر (فرزند دختر)

، دخت