اسپانیاییویرایش

اسمویرایش

casa مونث

  1. خانه
  1. ----

ایتالیاییویرایش

اسمویرایش

casa مونث (جمع case)

  1. خانه