فرانسویویرایش

اسمویرایش

cheveu خطای لوآ در پودمان:links/templates در خط 49: The parameter "1" is required.. (جمع cheveux)

  1. cheveu مذکر
  2. مو