ایتالیاییویرایش

فعلویرایش

  1. comprare
  2. خریدن