انگلیسیویرایش

فعلویرایش

consider (سوم شخص مفرد از حال ساده considers, حال استمراری considering, گذشته ساده و اسم مفعولی considered)