ایتالیاییویرایش

اسمویرایش

corpo مذکر (جمع corpi)

  1. بدن