ایتالیایی ویرایش

اسم ویرایش

corpo مذکر (جمع corpi)

  1. بدن