فارسیویرایش

گونه‌های دیگر نوشتاریویرایش

ریشه لغتویرایش

  • پهلوی

آوایشویرایش

  • /بَدَن/

  اسمویرایش

بدن

  1. ساختمان کامل یک موجود زنده، بویژه انسان و جانور؛ ساختمان ظاهری و مادی موجود زنده، تن، پیکر، کالبد.
  2. (گفتگو): در زبان عمومی:تنه، تن، آن قسمت از ساختمان موجود زنده شامل سینه، پشت، و شکم.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین
  • فرهنگ بزرگ سخن